صفحه اصلي پايگاه مراکز  
صفحه اصلي
درباره استان
اخبار پژوهشي
اخبار پژوهشی مراکز
طرحهاي پژوهشي
مناسبتهاي محلي
مقالات
فراخوان
شخصيتهاي علمي‌فرهنگي
جاذبه هاي استاني
آلبوم تصاوير استان
معرفي مديريت‌ پژوهشي
ارتباط با ما
 
جستجو :
 
تاريخ بروز رساني :   
 1397/12/19
 
 
بررسی رابطه ی مصرف موسیقی ، سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان

1397/02/27
پایان نامه با موضوع فوق در گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان انجام شد.

چکیده تحقیق حاضر به‌منظور « بررسی ارتباط بین مصرف موسیقی، سرمایه‌ی اجتماعی با هویت اجتماعی در بین جوانان شهر اصفهان» انجام‌گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری را کلیه‌ی جوانان و نوجوانان 15-29 ساله‌ی ساکن در شهر اصفهان تشکیل می دادند که حجم نمونه مطلوب با استفاده از فرمول كوكران برابر 400نفر برآورد‌ گردید، شیوه‌ی نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر اساس محله مسکونی انجام گرفته و جمع‌آوری داده ها به روش میدانی و به‌وسیله پرسشنامه صورت گرفته و برای تحلیل آماری از نرم‌افزار 22SPSS; استفاده گریدید.یافته ها حاکی از رابطه ی مستقیم و متوسطی بین مصرف موسیقی و هویت اجتماعی است که با افزایش مصرف موسیقی ، هویت اجتماعی تقویت می گردد که با توجه به اینکه قشر جوان تمایل زیادی به مصرف موسیقی دارد، لذا این رابطه منطقی به نظر می‌رسد.همچنین بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی نیز رابطه ی مستقیم و متوسطی موجود است و با تقویت سرمایه اجتماعی ، هویت اجتماعی نیز تقویت می گردد که با در نظر گرفتن این نکته که قشر جوان تمایل زیادی به ابراز وجود از طریق مشارکت، اعتماد، حمایت و ارتباطات دارد، لذا رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و هویت اجتماعی نیز منطقی به نظر می‌رسد.در نهایت نتایج موید رابطه معکوس و ضعیف بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و هویت اجتماعی بود.

  
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسيما است.