بررسی رابطه ی مصرف موسیقی ، سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی جوانان شهر اصفهان

1397/02/27
پایان نامه با موضوع فوق در گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان انجام شد.

چکیده تحقیق حاضر به‌منظور « بررسی ارتباط بین مصرف موسیقی، سرمایه‌ی اجتماعی با هویت اجتماعی در بین جوانان شهر اصفهان» انجام‌گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری را کلیه‌ی جوانان و نوجوانان 15-29 ساله‌ی ساکن در شهر اصفهان تشکیل می دادند که حجم نمونه مطلوب با استفاده از فرمول كوكران برابر 400نفر برآورد‌ گردید، شیوه‌ی نمونه‌گیری سهمیه‌ای و بر اساس محله مسکونی انجام گرفته و جمع‌آوری داده ها به روش میدانی و به‌وسیله پرسشنامه صورت گرفته و برای تحلیل آماری از نرم‌افزار 22SPSS; استفاده گریدید.یافته ها حاکی از رابطه ی مستقیم و متوسطی بین مصرف موسیقی و هویت اجتماعی است که با افزایش مصرف موسیقی ، هویت اجتماعی تقویت می گردد که با توجه به اینکه قشر جوان تمایل زیادی به مصرف موسیقی دارد، لذا این رابطه منطقی به نظر می‌رسد.همچنین بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی نیز رابطه ی مستقیم و متوسطی موجود است و با تقویت سرمایه اجتماعی ، هویت اجتماعی نیز تقویت می گردد که با در نظر گرفتن این نکته که قشر جوان تمایل زیادی به ابراز وجود از طریق مشارکت، اعتماد، حمایت و ارتباطات دارد، لذا رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و هویت اجتماعی نیز منطقی به نظر می‌رسد.در نهایت نتایج موید رابطه معکوس و ضعیف بین پایگاه اجتماعی اقتصادی و هویت اجتماعی بود.کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.